rozhýbejme.zlín

rozhýbat Jsme v zastupitelstvu města Zlína

NAŠI ZASTUPITELÉ

Trojice zvolených nezávislých zastupitelů za Rozhýbejme Zlín se chce věnovat především otázce zdravotnictví, zejména pak aktuální situaci v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Dále problematice vzdělávání, sportu, dopravy, která potřebuje zásadní změny, sociální oblasti s akcentem na zlepšení kvality života seniorů, kultuře, bezpečnosti a v neposlední řadě kvalitní spolupráci města s veřejností.

co chceme _rozhýbat

1 760 Hlasujících

jak to chceme rozhýbat

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ I SENIORY

Uděláme důslednou revizi městských bytů. Ve spolupráci s privátním sektorem připravíme ucelenou a moderní bytovou politiku. Budeme také důsledně dbát na promyšlený urbanistický rozvoj města.

Našim cílem je, aby samo město aktivně napomohlo k zabránění stěhování mladých lidí ze Zlína. Je třeba zajistit dostatek cenově dostupných bytů pro mladé rodiny, stejně jako sociálních bytů a bytů pro seniory nebo handicapované.

Posílíme komfort bydlení na sídlištích i v městských částech Zlína, např. budováním dětských hřišť, zlepšením občanské vybavenosti a služeb, posílením pocitu bezpečí, dostupností a frekvencí spojů MHD atd.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Zlepšíme péči o veřejnou zeleň a pořádek ve městě. Ještě více budeme dbát na třídění odpadů. Posílíme frekvenci úklidu veřejných prostor, chodníků a komunikací. Na životním prostředí ve městě nám velmi záleží.

Postaráme se o seniory a jejich aktivní trávení volného času. Vybudujeme komunitní centra pro seniory nejen v centru města, ale i na sídlištích a v městských částech. Ve spolupráci s neziskovým sektorem budeme pro ně rozvíjet a podporovat pohybové, volnočasové i vzdělávací aktivity.

Zaměříme se také na nedostatečné kapacity v domovech pro seniory a výstavbu bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, včetně zavedení „senior taxi“ (například pro cesty k lékaři apod.).

Aktivně budeme bojovat proti dluhové pasti obyvatel, především zajištěním právních rad.

DOPRAVU A MOBILITU VE MĚSTĚ

Respektujeme a podporujeme všechny druhy dopravy (MHD, automobilová, cyklistická, železniční, pěší apod.) s cílem bezpečné a rychlé dopravy ve městě.

Zlepšíme problematický průjezd městem a zácpy v ranních i odpoledních hodinách. Řešením jsou odstavná parkoviště na okraji města a jejich propojení s MHD, rekonstrukce železničního koridoru a dokončení obchvatu východní části města (Zálešná – příjezd z D49/R49).

Uděláme maximum k tomu, aby měl každý možnost zaparkovat své auto v dosahu svého domu či bytu. Tam, kde je to možné, vybudujeme parkovací domy, zmodernizujeme parkoviště, příp. postavíme nová. A to nejen na sídlištích, ale také v dosahu centra města, abychom zamezili masivnímu vjezdu aut do centra.

Na základě výsledků dopravního auditu místních komunikací, a to jak v oblasti technického stavu, tak vytíženosti (propustnosti), zajistíme konkrétní řešení nedostatků. Řidičům chceme zajistit „zelenou vlnu“ při průjezdu městem, a to pomocí moderních technologií.

Zatraktivníme cyklistickou dopravu lepší údržbou a promyšlenější sítí cyklostezek. Podpoříme soukromé investice – např. půjčovny, sdílení kol, servis, odstavné plochy, apod.  Zajistíme lepší bezpečnost chodců i cyklistů.

ZDRAVOTNÍ PÉČI A ZACHOVAT KRAJSKOU NEMOCNICI TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Uděláme maximum pro zachování dostupnosti zdravotní péče ve Zlíně a jeho městských částech. Budeme aktivně podporovat rozvoj Krajské nemocnice Tomáše Bati a jmenování schopného managementu.
Nesouhlasíme se stávajícím řízením nemocnice bez jasně dané koncepce. Nesouhlasíme ani s navrhovanou fúzí, spojováním a rušením některých oddělení či zcela utopickou variantou výstavby nového nemocničního areálu mimo území města Zlína.

Aktivně podpoříme jedinou správnou variantu – tou je podpora samostatné KNTB tak, aby měli lidé ze Zlínska tu nejlepší možnou péči.

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁNÍ

Navýšíme kapacitu jeslí a mateřských škol ve městě i městských částech tak, aby reflektovala potřeby mladých rodin a demografický vývoj. Současně podpoříme rozvoj veřejných i soukromých zařízení.

Uzpůsobíme provozní dobu alespoň některých mateřských školek tak, aby více odpovídala možnostem rodin. Rodičům tím umožníme, aby mohli lépe skloubit svou práci a péči o dítě.

Zlepšíme systém provozování mateřských škol během letních prázdnin tak, aby mateřské školy i další volnočasové aktivity ve městě umožňovaly plnohodnotný letní program pro děti.

Budeme usilovat o vyšší úroveň mateřských škol, např. posílením výuky cizích jazyků, pohybových aktivit, rukodělných prací a dalších zájmových činností.

Budeme úzce spolupracovat také s řediteli základních a středních škol. Našim cílem je především rozvoj individuálního talentu a silných stránek dětí. Posílíme také pracovní výchovu a zručnost dětí, a to již na základních školách, stejně jako zachování řemesel a lidové tvořivosti.

Podpoříme soukromý sektor vzdělávání tak, aby byla ve Zlíně větší možnost nadstandardního nebo individuálního vzdělávání.Aktuální

Aktuální

Aktuální

BYDLENÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

MIGRACE

PŘEDSTAVENÍ

DOPRAVA

INOVACE

buďte s námi v kontaktu

Odkliknutím tlačítka ROZHÝBAT souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.